Welcome! Get in contact: 071 386 091 send us e-mail: contact@concept.mk

Здружението на граѓани ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПИЕМНИШТВО И ТУРИЗАМ – КОНЦЕПТ ПЛУС Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економкси развој во на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

Членовите на Здружението се должни:

 •  да го почитуваат Статутот,
 • да присуствуваат на состаноците, да доставуваат податоци и извештаи за работата на Здружението во остварувњето на целите на Здружението
 • да земаат активно учество во спроведувањето на Програмата на активностите на Здружението,
 • да ги извршуваат активностите предвидени со Програмата за работа.

Членството во Здружението може да престане:

 •  по барање на членот на Здружението,
 • ако не го почитува Статутот и обврските кои произлегуваат од него,
 • ако дејствува против целите на Здружението,
 • ако не ја плаќа редовно чланарината,

Одлука за престанок на членството во Здружението донесува

The essay writing essay ghostwriter, or support, should not be hard to find. If you’ve got a dream about your college, it’s insufficient to only dream of it. This is your chance to satisfy your dreams. This is the reason you have to hire the best essay and you need to be smart in choosing them. Many men and women think that if a service is hired by them, they are signing a contract. This is not really true, because paper writing service the contract, really, is not binding.

Извршниот Одбор на Здружението.

Здружението остварува средства од:

 • членарина,
 • донации, доброволни прилози,
 • буџет на РМ и локалните самоуправи,
 • давање на услуги на други здруженија, организации и институции
 • провизии од органи, организации,
 • заедници и од други установи,
 • од трговски друштва и други правни лица;
 • од други услуги (имотни права и сл.),
 • од други извори предвидени со Законот и Статутот

Здружението на граѓани ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПИЕМНИШТВО И ТУРИЗАМ – КОНЦЕПТ ПЛУС Скопје дејствува на територијата на РМ, а се организира за подрачјето на општина  Центар Здружението во своето дејствување може да се проширува на национално и може да соработува со организации, здруженија, фондации и институции, и да  членува  во  асоцијации во земјата и странство согласно Уставот и Законот на РМ и овој Статут.

Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за работа, односно преку следниве активности:

 • организирање на конкретни програмски активности;
 • спроведување на заеднички проекти;
 • организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
 • поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;

Член на Здружението на граѓани ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПИЕМНИШТВО И ТУРИЗАМ – КОНЦЕПТ ПЛУС Скопје може да биде секој полнолетен граѓанин,  државјанин на Република Македонија и/или странец, кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава.

Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува во здружението со давање на потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување, во согласност со Закон.

Зачленувањето на Здружението се врши со пристапница односно со издавање на членска книшка, која при исклучување или престанок на членувањето во Здружението, задолжително се враќа со потпишување на лична писмена изјава.